+38 (044) 401-81-03
+38 (044) 401-80-10
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Информация предприятия

Звіт керівництва (звіт про управління)  - розміщено 30.05.2019р.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  - розміщено 30.05.2019р.

 

Повідомлення від 26.02.2019р.

Додаток 39

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 1 розділу V)

ФОРМА 
і обсяг інформації про структуру власності приватного акціонерного товариства « НАТУРФАРМ»(якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі

Структура власності 
 приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі (далі – Товариство), станом на 01.01.2019 року

№з/п

Особа, якій прямо або опосередковано належить 100 % акцій Товариства

Участь особи в Товаристві, %

Акціонери Товариства, через яких особа опосередковано володіє 100 % акцій Товариства**

Відсоток володіння акціонерами акціями Товариства, %

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)

пряма

опосеред-кована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Тодоссов Олександр-

нерезидент,

Громадянин Ізраїля

 

 

 

100

-

100*

-

-

-

* Сукупна участь визначається як сума прямої та опосередкованої участі, вона має складати 100 відсотків.

** Крім випадків, коли особа прямо володіє 100 % акцій Товариства.

 

Генеральний директор                                                …………………………Щупак М.Б.

 

 

Повідомлення від 07.03.20018р.

Приватне акціонерне товариство “Натурфарм”

Код ЄДРПОУ 24930169

Місцезнаходження Товариства: м.Київ вул. Лісна 30 А.

 повідомляє про чергові загальні збори акціонерів ПрАТ “Натурфарм”, які відбудуться 10 квітня 2018р за адресою: м.Київ вул. Лісна 30 А. о 10-00.

Реєстрація відбудеться з 9-30 до 10-00 в день та за місцем проведення сборів.

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів: обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря зборів), затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
 3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 4. . Звіт Наглядової ради  та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 5.  Звіт Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. . Затвердження річного балансу та звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.
 7.  Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами господарської діяльності у 2017 році..
 8.  Про вчинення значного правочину.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*за 2017р

№ п/п

Найменування показника 

звітний   період 

попередній період 

 

Усього активів  

235055

150102

1

Основні засоби  

1545

2017

2

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

3

Запаси 

109734

50153

4

Сумарна дебіторська заборгованість  

74537

70135

5

Грошові кошти та їх еквіваленти  еквіваленти 

49239

27797

6

Нерозподілений прибуток 

15158

(27450)

7

Власний капітал 

3

3

8

Статутний капітал 

20

20

9

Довгострокові зобов'язання 

0

0

10

Поточні зобов'язання 

219874

177529

11

Чистий прибуток (збиток) 

42795

10243

12

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100

100

13

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

 

 

14

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

 

 

15

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

323

208


Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 11.04.2017 р. з 9-00 до 9-45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації для участі в загальних зборах акціонерів необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представнику акціонера — також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися із всіма матеріалами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 09-00 до 17-00, в кімнаті №17, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор  Щупак М.Б. тел. (044) 4018431.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах: станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів - 06.04.2018 р.
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку, визначеному законодавством України.
Довідки за телефоном (044) 4018431 або за адресою м.Київ вул.Лісна 30А

                                                                                                               Правління товариства.

 

Повідомлення від 07.03.20017р.

Приватне акціонерне товариство “Натурфарм”

Код ЄДРПОУ 24930169

Місцезнаходження Товариства: м.Київ вул. Лісна 30 А.

 повідомляє про чергові загальні збори акціонерів ПрАТ “Натурфарм”, які відбудуться 11 квітня 2017р за адресою: м.Київ вул. Лісна 30 А. о 10-00.

Реєстрація відбудеться з 9-30 до 10-00 в день та за місцем проведення сборів.

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів: обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря зборів), затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
 3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 4. Звіт Наглядової ради  та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 5. Звіт Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. Затвердження річного балансу та звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
 7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами господарської діяльності у 2016 році.
 8. Про вчинення значного правочину.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*за 2016р

№ п/п

Найменування показника 

звітний   період 

попередній період 

 

Усього активів  

150102

113370

1

Основні засоби  

2017

2666

2

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

3

Запаси 

50153

42880

4

Сумарна дебіторська заборгованість  

70135

48647

5

Грошові кошти та їх еквіваленти  еквіваленти 

27797

19177

6

Нерозподілений прибуток 

(27450)

(41649)

7

Власний капітал 

3

3

8

Статутний капітал 

20

20

9

Довгострокові зобов'язання 

0

0

10

Поточні зобов'язання 

177529

154996

11

Чистий прибуток (збиток) 

10243

(28166)

12

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100

100

13

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

 

 

14

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

 

 

15

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

208

203

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 11.04.2017 р. з 9-00 до 9-45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації для участі в загальних зборах акціонерів необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представнику акціонера — також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися із всіма матеріалами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 09-00 до 17-00, в кімнаті №17, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор  Щупак М.Б. тел. (044) 4018431.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах: станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів - 06.04.2017 р.
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку, визначеному законодавством України.
Довідки за телефоном (044) 4018431 або за адресою м.Київ вул.Лісна 30А

                                                                                                    Правління товариства.

 

Повідомлення

Приватне акціонерне товариство “Натурфарм”

Код ЄДРПОУ 24930169

Місцезнаходження Товариства: м.Київ вул. Лісна 30 А.

 повідомляє про чергові загальні збори акціонерів ПрАТ “Натурфарм”, які відбудуться 04 квітня 2016р за адресою: м.Київ вул. Лісна 30 А. о 10-00.

Реєстрація відбудеться з 9-30 до 10-00 в день та за місцем проведення сборів.

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів: обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря зборів), затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
 3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 4. . Звіт Наглядової ради  та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 5.  Звіт Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. . Затвердження річного балансу та звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.
 7.  Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами господарської діяльності у 2015 році..
 8.  Про вчинення значного правочину.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*за 201

№ п/п

Найменування показника 

звітний   період 

попередній період 

 

Усього активів  

113370

120291

1

Основні засоби  

2666

3024

2

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

3

Запаси 

42880

64301

4

Сумарна дебіторська заборгованість  

48647

28638

5

Грошові кошти та їх еквіваленти  еквіваленти 

19177

24328

6

Нерозподілений прибуток 

(41649)

(12926)

7

Власний капітал 

3

3

8

Статутний капітал 

20

20

9

Довгострокові зобов'язання 

0

0

10

Поточні зобов'язання 

154996

133194

11

Чистий прибуток (збиток) 

(28166)

(22483)

12

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100

100

13

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

 

 

14

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

 

 

15

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

203

205

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 04.04.2016 р. з 9-00 до 9-45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації для участі в загальних зборах акціонерів необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представнику акціонера — також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися із всіма матеріалами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 09-00 до 17-00, в кімнаті №17, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор  Щупак М.Б. тел. (044) 4018431.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах: станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів - 31.03.2016 р.
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку, визначеному законодавством України.
Довідки за телефоном (044) 4018431 або за адресою м.Київ вул.Лісна 30А

                                                                                            Правління товариства.

 

Повідомлення

Приватне акціонерне товариство “Натурфарм”

Код ЄДРПОУ 24930169

Місцезнаходження Товариства: м.Київ вул. Лісна 30 А.

 повідомляє про чергові загальні збори акціонерів ПрАТ “Натурфарм”, які відбудуться 29 квітня 2015р за адресою: м.Київ вул. Лісна 30 А. о 10-00.

Реєстрація відбудеться з 9-30 до 10-00 в день та за місцем проведення сборів.

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів: обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря зборів), затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
 3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 4. . Звіт Наглядової ради  та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 5.  Звіт Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. . Затвердження річного балансу та звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік.
 7.  Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами господарської діяльності у 2014 році..
 8.  Про вчинення значного правочину.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*за 2014р

№ п/п

Найменування показника 

звітний   період 

попередній період 

 

Усього активів  

120291

132776

1

Основні засоби  

3024

4900

2

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

3

Запаси 

64301

58657

4

Сумарна дебіторська заборгованість  

28638

61820

5

Грошові кошти та їх еквіваленти  еквіваленти 

24328

7399

6

Нерозподілений прибуток 

(12926)

13557

7

Власний капітал 

3

3

8

Статутний капітал 

20

20

9

Довгострокові зобов'язання 

0

280

10

Поточні зобов'язання 

133194

118916

11

Чистий прибуток (збиток) 

(22483)

8338

12

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100

100

13

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

 

 

14

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

 

 

15

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

205

330

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 29.04.2014 р. з 9-00 до 9-45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації для участі в загальних зборах акціонерів необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представнику акціонера — також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися із всіма матеріалами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 09-00 до 17-00, в кімнаті №17, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор  Щупак М.Б. тел. (044) 4018431.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах: станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів - 24.04.2014 р.
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку, визначеному законодавством України.
Довідки за телефоном (044) 4018431 або за адресою м.Київ вул.Лісна 30А

                                                                                                    Правління товариства.

Повідомлення

Приватне акціонерне товариство “Натурфарм”

Код ЄДРПОУ 24930169

Місцезнаходження Товариства: м.Київ вул. Лісна 30 А.

 повідомляє про чергові загальні збори акціонерів ПрАТ “Натурфарм”, які відбудуться 17 квітня 2014р за адресою: м.Київ вул. Лісна 30 А. о 10-00.

Реєстрація відбудеться з 9-30 до 10-00 в день та за місцем проведення сборів.

Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів: обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря зборів), затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
 3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 4. . Звіт Наглядової ради  та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 5.  Звіт Ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. . Затвердження річного балансу та звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік.
 7.  Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами господарської діяльності у 2013 році..
 8.  Про вчинення значного правочину.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*за 201 

№ п/п

Найменування показника 

звітний   період 

попередній період 

 

Усього активів  

132776

110465

1

Основні засоби  

4900

9554

2

Довгострокові фінансові інвестиції

0

18

3

Запаси 

58657

51827

4

Сумарна дебіторська заборгованість  

61820

33160

5

Грошові кошти та їх еквіваленти  еквіваленти 

7399

15906

6

Нерозподілений прибуток 

13557

5222

7

Власний капітал 

3

0

8

Статутний капітал 

20

20

9

Довгострокові зобов'язання 

280

280

10

Поточні зобов'язання 

118916

104943

11

Чистий прибуток (збиток) 

8338

6286

12

Середньорічна кількість акцій (шт.)

100

100

13

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

 

 

14

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

 

 

15

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

330

229


Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 17.04.2014 р. з 9-00 до 9-45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації для участі в загальних зборах акціонерів необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представнику акціонера — також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися із всіма матеріалами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 09-00 до 17-00, в кімнаті №21, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор  Щупак М.Б. тел. (044) 4018431.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах: станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів - 14.04.2014 р.
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку, визначеному законодавством України.
Довідки за телефоном (044) 4018431 або за адресою м.Київ вул.Лісна 30А

                                                                                                Правління товариства.

 

 Річний звіт за 2013рік

 Річний звіт за 2014рік  - розміщено 30.04.2015

 Річний звіт за 2015рік - розміщено 15.04.2016р 

Повідомлення про виникнення особливої їнформації - розміщено 31.08.16р

Річний звіт за 2016 рік - розміщено 31.03.2017р

Річний звіт за 2017 рік - розміщено 06.04.18р

Баланс 2018 рік - розміщено 30.05.19р

Структура власності ПрАТ "Натурфарм" - розміщено 03.03.2020р.

Річний звіт за 2019 рік  -  розміщено 03.03.2020р